Monthly Archives: December 2016

  • 0

نمونه پنل های دکوراتیو تولید شده توسط شرکت افلاک پوشش آریا

http://regex.info/blog/2008-10-03/953

 

در زیر تعدادی از پنل های تولید شده توسط شرکت افلاک پوشش آریا نمایش داده شده است. در ادامه و طی رزو های آینده نمونه های بعدی بر روی سایت قرار داده می شود.

 

_20161204_153812

نمونه پنل طرح ابر و باد طرح مخلوط رنگ ها به صورت جزیره ای – شرکت افلاک پوشش اریا

“Read More”

  • 0

تصاویر کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک اتاق عمل

  گالری کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک اتاق عمل – بیمارستان

کفپوش آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو:

این کفپوش بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین، تولید و ارائه می گردد.در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیایی استفاده می شود، که موجب هدایت جریان الکترسیته ساکن، از سطح کفپوش، به لایه های زیرین و نهایتا نوارهای مسی که به چاه ارت متصل هستند می شود.

با عنایت به خصوصیات مکانیکی برجسته، که نشات گرفته، از زیر سازی اصولی این کفپوش میباشد و با توجه به قابلیت هدایت جریان الکترسیته ساکن در این پوشش، امکان به کارگیری این محصول، در کلیه سطوحی که هدایت الکترسیته ساکن در آن حائز اهمیت می باشد،میسر است.

*کاربرد کفپوش آنتی الکترو استاتیک کانداکتیو:

-به عنوان پوشش CLEAR ROOM

-به عنوان پوشش اتاق های ابزار دقیق

-جهت سالن های صنایع غذایی

-جهت سالن های صنایع نظامی

-جهت سالن های تولیدی صنایع داروئی

ویژگی ها:

-ضد جرقه و الکترسیته ساکن

-آنتی باکتریال

-ضد گردو غبار و آلودگی

– ضدلغزندگی

-هزینه نگهداری پایین

-دارای مقاومت حرارتی ، شیمیایی و مکانیکی مطلوب

-به دلیل عدم استفاده از حلال در ساختار این محصول ، کیفیت آن در دراز مدت حفظ می گردد.

BeFunky Collage

BeFunky Collage1

BeFunky Collage4

BeFunky Collage6

 

hospital-corridor

 

 

BeFunky Collage5

 

 

 

BeFunky Collage6

 

 

BeFunky Collage7

 

 

 

BeFunky Collage1

 

 

BeFunky Collage8

 

 

BeFunky Collage2


  • 0

گالری نمونه تصاویر پوشش ها و کفپوش های دکوراتیو

گالری نمونه تصاویر پوشش ها و کفپوش های دکوراتیو

 

 

 

مقایسه پوشش سه بعدی و دکوراتیو

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 16

رزین اپوکسی شفاف بی رنگ

 

کفپوش اپوکسی دکوراتیو1

 

کفپوش اپوکسی دکوراتیو

 

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 24

کفپوش اپوکسی در منزل

 

 

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 2

قیمت کفپوش های اپوکسی

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 22

قیمت کفپوش اپوکسی در منزل

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 26

 

کفپوش اپوکسی دکوراتیو 25

 

BeFunky Collage;;

BeFunky Collageaa

BeFunky Collagedd

BeFunky Collageff

BeFunky Collagejj

BeFunky Collagell

در ادامه نمونه تصاویر کفپوش های اماده شده ارائه می شود:

http://regex.info/blog/2008-10-03/953

BeFunky Collage;

BeFunky Collaged

BeFunky Collagef

BeFunky Collageh

BeFunky Collagek

BeFunky Collagel

BeFunky Collagelv

BeFunky Collager

BeFunky Collagez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش های اپوکسی دکوراتیو مشهد


  • 0

نمونه تصاویر کفپوش های صنعتی اپوکسی

 نمونه تصاویر کفپوش های صنعتی اپوکسی

کفپوش اپوکسی بر پايه دو جزء رزين اپوکسی بيسفنول و هاردنر پلی آميد و آمين تغيير شكل يافته، توليد و ارائه میگردد. در اين محصول از هيچگونه حالل و رقيقکننده هاي غير واکنشگرا استفاده نگرديده و همين امر موجب میگردد که ساختار پليمري محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پايدار باقی بماند. با توجه به اجراي يكپارچه و بدون درز کفپوش هاي اپوکسی و همچنين خصوصيات مكانيكی، شيميايی، حرارتی و الكتريكی برجسته، اين محصول بهترين انتخاب براي پوشش سطوح صنعتی می باشد. اين کفپوش با ضخامت 3 الی 7 ميليمتر با کارکرد سنگين ترافيكی و طول عمر بسيار باال، در موارد خاص از جمله آشيانه هواپيما، صنايع توربين سازي و غيره کاربرد دارد. از وجوه تمايز اين کفپوش، مقاومت فشاري باالتر از 1100 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع می باشد

                                                                                              BeFunky Collageh

 

BeFunky Collage;

BeFunky Collagehg

 

مزیت های كفپوش اپوكسی در مقایسه با سایر پوشش ها

• بتن به علت خاصيت قليايی ذاتی خود به واسطه وجود ناخالصی هاي فلزي، به راحتی مورد آسيب مواد شيميايی قرار
می گيرد و به سبب سختی و شكنندگی زياد، مقاومت سايشی و ضربه پذيري پايينی دارد.
• پوشش هاي قيري و آسفالت نسبت به حالل هاي اسيدي و بازي مقاومت کمی دارند و در اثر تردد زياد به ويژه در
گرما، نرم شده و روي سطح زيرين حرکت می کنند، از اينرو سطح موجدار می شود. • پوشش هاي فلزي شديداً تحت تأثير عوامل خورنده محيطی قرار می گيرند و همچنين آجرهاي ضد اسيد نيز گران
بوده و نصب آنها هزينه بر است.

در صورتيكه اگر کفپوش هاي اپوکسی درست فرموله شوند و به طور صحيح اجرا گردند، هيچ يک از معايب ذکر شده را
نخواهند داشت.

ویژگی ها

مقاومت مكانيكی، ضربه اي و فشاري باال
مصون نمودن محيط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از فرسايش

و بدون درز ( اين امر از تجمع آلودگی در درزها جلوگيري میکند) آب، روغن، گريس و ديگر آاليندهها اجراي يكپارچه ايجاد بستري مقاوم در برابر نفوذ
حفاظت سطح در برابر عوامل خورنده (اسيد ها، باز ها و حالل ها) عدم جرم پذيري و ايجاد سطحی بهداشتی، ضد رويش قارچ و کپک

مقاومت خوب در مقابل شرايط جوي چسبندگی عالی به سطوح بتنی، فلزي و سنگی خود تراز بودن و قابليت اجراي سريع

سبک و کم حجم قابل شستشو با آب و شوينده هاي خانگی
کم هزينه به همراه قابليت ترميم پذيري خوب و سريع روي کفپوش اجرا شده نگهداري آسان، قابليت اعمال طرح و خط کشی
رنگ بندي 256( رنگ) مفيد تنوع در 10 سال عمر حداقل

كاربرد

باتوجه به موارد فوق کليه سطوح صنعتی از جمله کارخانجات صنعتی، صنايع خودرو سازي و قطعه سازي، صنايع شيميايی، صنايع غذايی، کارخانجات شير و لبنيات، کارخانجات بستهبندي، صنايع داروسازي، صنايع پتروشيمی، پااليشگاه ها، نيروگاه
ها، انبارهاي صنعتی، صنايع هواپيمايی و نظامی، انبارهاي نگهداري مواد غذايی، کشتارگاه ها، مرغداري ها ، گاوداري ها ، سردخانهها، اتاق هاي تميزRooms) (Clean، صنايع خون، بيمارستان ها و اتاق هاي عمل، پارکينگهاي طبقاتی، محيط هاي
نگهداري اجزاي بدن و اتاق هاي استريل نيازمند به کاربري اين محصول می باشند.

مراحل اجرا مضرس نمودن سطح کار با استفاده از دستگاههاي ساب و اسكراچر تخليه درزها، ترک ها و نقاط سست موجود در سطح
پاکسازي و وکيوم سطح اجراي پرايمر اپوکسی بر روي سطح

يک اليه الياف پليمري بصورت يكنواخت در کل سطح (در صورت نياز) کردن پستی و بلندي هاي موجود در سطح توسط گروت اپوکسی اجراي پر و تسطيح
اجراي ماستيک اپوکسی اجراي اليه نهايی خود تراز شونده اپوکسی، به روش غلطكی (پوست پرتقالی) و يا شانه اي (صاف) عمليات حباب زدايی با غلتک هواگيري
الزم به ذکر است فاصله زمانی بين اجراي اليه هاي متفاوت حداقل 8 ساعت و حداکثر 48 ساعت می باشد.

 

BeFunky Collaget

 

BeFunky Collagea

 

BeFunky Collages

 

BeFunky Collage[

نكات ایمنی

قبل از اختالط رزين و هاردنر، می بايست رزين را به مدت 3 دقيقه ميكس نمائيد.
قبل از استفاده از مواد، مطمئن شويد که هيچگونه گرد و غبار، چربی، آلودگی و رطوبت در سطح وجود ندارد.
در هنگام استفاده از مواد، از دستكش صنعتی و ماسک استفاده نمائيد.
توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حالل اين رنگ در فضاهاي بسته خودداري نمود.
اين مواد اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دور نگاه داشته شود.
در صورت سرد بودن مواد که منجر به افزايش غلظت میشود، ازحرارت غيرمستقيم استفاده نمائيد.
بعد از استفاده مواد، درب مواد باقيمانده را ببنديد.
پساز استفاده از مواد، ظرف و ابزار خود را با تينر اپوکسی شستشو دهيد.

نمونه پروژه کارخانه کاغذ شازی

نمونه کار فولاد غرب

نمونه کار اجرا شده در ایران خودرو تهران

     نمونه کار فولاد غرب

 

نمونه کار انجام شده

 

photo_2017-05-13_14-14-40

 

 

مسلح کردن کف


  • 0

تصاویر کفپوش های پارکینگی

        گالری نمونه تصاویر پوشش ها و کفپوش های صنعتی

 

کفپوش پلی یورتان پارکینگی – ترافیکی

این محصول بر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر ایزوسیانات تولید و ارایه می گردد. از خواص این محصول می توان به چسبندگی عالی به سطوح بتنی، فلزی، آسفالت، موزائیك و غیره اشاره کرد که بصورت یكپارچه و بدون درز اجرا میشود. مقاومت مكانیكی باال نسبت به سایش، خراش و ضربه از ویژگی های این کفپوش می باشد. ضمناً کفپوش های پلی یورتان بدلیل خواص االستیسیته و کشسانی باال به هنگام تغییر فرم فیزیكی الیه های زیرین، شكل خود را حفظ نموده و دچار ترک یا پارگی نمی گردد.

اجرای پوشش کف و دیوار

تا کنون حدود 2.5 میلیون مترمربع از این کفپوش در جهان اجرا گردیده که گواه بر کارایی مناسبت آن دارد.

1-1024x683

ویژگی ها

مقاومت مكانیكی، فشاری، ضریه ای و سایشی باال مقاومت باال در شرایط مكانیكی دشوار در برابر تنشها و شوک های وارد شده مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از فرسایش )Anti-Dust(

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش )Anti-UV( سطح این مواد به گونه ای است که حتی در زمان بارندگی اتومبیل ها بر روی آن سر نمی خورند حرکت الستیك اتومبیل بر روی کفپوش پلی یورتان دارای هیچگونه صدایی نمی باشد. برای رمپ ها با استفاده از سیلیس با قطر بیشتر، از لغزیدن اتومبیل جلوگیری می شود کفپوش پلی یورتان در سطح رمپ ها بر خالف پوشش های سنتی دارای سطحی صاف و یكنواخت می باشد

برای اولین بار در ایران

این پوشش علاوه بر آب بندی کامل سطح در پارکینگ های طبقاتی، از سازه در برابر خوردگی محافظت می نماید بسیار سبك و کم حجم می باشد (ضخامت تقریبی 3 میلیمتر) این پوشش قابل اجرا بر روی سطوح بتنی و آسفالت

.می باشد و با انواع آب و هوای گرم، سرد و مرطوب سازگاری دارد

مجری تخصصی پوشش های اپوکسی

اجرای کفپوش پلی یورتان بصورت یكپارچه و بدون درز نگهداری آسان، کم هزینه به همراه قابلیت ترمیم پذیری خوب و سریع تنوع در رنگ بندی 256( رنگ) و امكان خط کشی و عالئم ترافیكی در رنگ های مختلف را دارا می باشد حداقل 10 سال عمر

photo_2017-02-24_20-45-54

 

 

 

 

residential-epoxy-101

 

 

 

نمونه اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی

 

 

 

polyureas-garage-flooring

 

 

20450-bigpic

 

 

pages_2015_7_26_10_52_0

 

دانه بندی سیلیس

 

 

201332162850437