نمونه تصاویر کفپوش های صنعتی اپوکسی

  • 0

نمونه تصاویر کفپوش های صنعتی اپوکسی

 نمونه تصاویر کفپوش های صنعتی اپوکسی

کفپوش اپوکسی بر پايه دو جزء رزين اپوکسی بيسفنول و هاردنر پلی آميد و آمين تغيير شكل يافته، توليد و ارائه میگردد. در اين محصول از هيچگونه حالل و رقيقکننده هاي غير واکنشگرا استفاده نگرديده و همين امر موجب میگردد که ساختار پليمري محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پايدار باقی بماند. با توجه به اجراي يكپارچه و بدون درز کفپوش هاي اپوکسی و همچنين خصوصيات مكانيكی، شيميايی، حرارتی و الكتريكی برجسته، اين محصول بهترين انتخاب براي پوشش سطوح صنعتی می باشد. اين کفپوش با ضخامت 3 الی 7 ميليمتر با کارکرد سنگين ترافيكی و طول عمر بسيار باال، در موارد خاص از جمله آشيانه هواپيما، صنايع توربين سازي و غيره کاربرد دارد. از وجوه تمايز اين کفپوش، مقاومت فشاري باالتر از 1100 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع می باشد

                                                                                              BeFunky Collageh

 

BeFunky Collage;

BeFunky Collagehg

 

مزیت های كفپوش اپوكسی در مقایسه با سایر پوشش ها

• بتن به علت خاصيت قليايی ذاتی خود به واسطه وجود ناخالصی هاي فلزي، به راحتی مورد آسيب مواد شيميايی قرار
می گيرد و به سبب سختی و شكنندگی زياد، مقاومت سايشی و ضربه پذيري پايينی دارد.
• پوشش هاي قيري و آسفالت نسبت به حالل هاي اسيدي و بازي مقاومت کمی دارند و در اثر تردد زياد به ويژه در
گرما، نرم شده و روي سطح زيرين حرکت می کنند، از اينرو سطح موجدار می شود. • پوشش هاي فلزي شديداً تحت تأثير عوامل خورنده محيطی قرار می گيرند و همچنين آجرهاي ضد اسيد نيز گران
بوده و نصب آنها هزينه بر است.

در صورتيكه اگر کفپوش هاي اپوکسی درست فرموله شوند و به طور صحيح اجرا گردند، هيچ يک از معايب ذکر شده را
نخواهند داشت.

ویژگی ها

مقاومت مكانيكی، ضربه اي و فشاري باال
مصون نمودن محيط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از فرسايش

و بدون درز ( اين امر از تجمع آلودگی در درزها جلوگيري میکند) آب، روغن، گريس و ديگر آاليندهها اجراي يكپارچه ايجاد بستري مقاوم در برابر نفوذ
حفاظت سطح در برابر عوامل خورنده (اسيد ها، باز ها و حالل ها) عدم جرم پذيري و ايجاد سطحی بهداشتی، ضد رويش قارچ و کپک

مقاومت خوب در مقابل شرايط جوي چسبندگی عالی به سطوح بتنی، فلزي و سنگی خود تراز بودن و قابليت اجراي سريع

سبک و کم حجم قابل شستشو با آب و شوينده هاي خانگی
کم هزينه به همراه قابليت ترميم پذيري خوب و سريع روي کفپوش اجرا شده نگهداري آسان، قابليت اعمال طرح و خط کشی
رنگ بندي 256( رنگ) مفيد تنوع در 10 سال عمر حداقل

كاربرد

باتوجه به موارد فوق کليه سطوح صنعتی از جمله کارخانجات صنعتی، صنايع خودرو سازي و قطعه سازي، صنايع شيميايی، صنايع غذايی، کارخانجات شير و لبنيات، کارخانجات بستهبندي، صنايع داروسازي، صنايع پتروشيمی، پااليشگاه ها، نيروگاه
ها، انبارهاي صنعتی، صنايع هواپيمايی و نظامی، انبارهاي نگهداري مواد غذايی، کشتارگاه ها، مرغداري ها ، گاوداري ها ، سردخانهها، اتاق هاي تميزRooms) (Clean، صنايع خون، بيمارستان ها و اتاق هاي عمل، پارکينگهاي طبقاتی، محيط هاي
نگهداري اجزاي بدن و اتاق هاي استريل نيازمند به کاربري اين محصول می باشند.

مراحل اجرا مضرس نمودن سطح کار با استفاده از دستگاههاي ساب و اسكراچر تخليه درزها، ترک ها و نقاط سست موجود در سطح
پاکسازي و وکيوم سطح اجراي پرايمر اپوکسی بر روي سطح

يک اليه الياف پليمري بصورت يكنواخت در کل سطح (در صورت نياز) کردن پستی و بلندي هاي موجود در سطح توسط گروت اپوکسی اجراي پر و تسطيح
اجراي ماستيک اپوکسی اجراي اليه نهايی خود تراز شونده اپوکسی، به روش غلطكی (پوست پرتقالی) و يا شانه اي (صاف) عمليات حباب زدايی با غلتک هواگيري
الزم به ذکر است فاصله زمانی بين اجراي اليه هاي متفاوت حداقل 8 ساعت و حداکثر 48 ساعت می باشد.

 

BeFunky Collaget

 

BeFunky Collagea

 

BeFunky Collages

 

BeFunky Collage[

نكات ایمنی

قبل از اختالط رزين و هاردنر، می بايست رزين را به مدت 3 دقيقه ميكس نمائيد.
قبل از استفاده از مواد، مطمئن شويد که هيچگونه گرد و غبار، چربی، آلودگی و رطوبت در سطح وجود ندارد.
در هنگام استفاده از مواد، از دستكش صنعتی و ماسک استفاده نمائيد.
توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حالل اين رنگ در فضاهاي بسته خودداري نمود.
اين مواد اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دور نگاه داشته شود.
در صورت سرد بودن مواد که منجر به افزايش غلظت میشود، ازحرارت غيرمستقيم استفاده نمائيد.
بعد از استفاده مواد، درب مواد باقيمانده را ببنديد.
پساز استفاده از مواد، ظرف و ابزار خود را با تينر اپوکسی شستشو دهيد.

نمونه پروژه کارخانه کاغذ شازی

نمونه کار فولاد غرب

نمونه کار اجرا شده در ایران خودرو تهران

     نمونه کار فولاد غرب

 

نمونه کار انجام شده

 

photo_2017-05-13_14-14-40

 

 

مسلح کردن کف